Yazar: Mustafa Akman

İBN-İ ARABÎ’YE GÖRE İSÂ ALEYHİSSELAM

İsâ Aleyhisselamın tabii bir ölümle öldüğü, rûhlu-bedenli olarak ilahi huzura yükseltilmediği ve dolayısıyla kıyametten önce dünyaya bir insan olarak inmesinin mümkün olmadığı hususu doğrudur. İsâ aleyhisselam Muhyiddin İbn-i Arabî’de çeşitli açılardan önem taşıyan bir...

“MÜ’MİN FİRAVUN GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİSİ

İbn-i Arabî’nin: Firavun “tâhir ve mutahhar” yani mü’min olarak öldüğü yönündeki görüşü meşhurdur. Sonraki dönemde konuya ilişkin geniş bir edebiyat oluşmuştur. İbn-i Arabî’nin bu inancını destekleyen Celaleddin ed-Devvani’ye Ali el-Karî’nin ciddi eleştirileri olmuştur. Bu...

TASAVVUF MENSUPLARINDAN İBN-İ ARABİ ELEŞTİRİSİ

İbn-i Arabi’yi (v.638/1240) tasavvuf dünyasında en ciddi eleştiren sûfi, Alâuddevle-i Simnâni (v.736/1336) olmuştur. Simnâni’nin, vahdet-i vücûda yönelik eleştirisi, iki noktada odaklanmaktadır. Birincisi, vahdet-i vücûd müşâhedesi, sûfi tecrübenin son gayesi değil, başlangıcıdır, şeklindedir. Dr. Mustafa...

ŞEFAAT’İN MAHİYETİ VE DEĞERİ!

Tanrı ve insan ilişkisinde aracılık rolü üstlendiğine inanılan varlık kategorilerinin mevcudiyetine öteden beri hep inanılmış ve bu aracılara yüklenen fonksiyon ve nitelikler, dinden dine, kültürden kültüre değişiklik göstermiştir. Mustafa Akman’ın kaleme aldığı bu yazı,...