İBN-İ ARABÎ’NİN ZIMMÎLER HAKKINDAKİ FETVASI

Dinler de birer tezâhürdür ve Tek olanın bir ifade şeklidir. Bu durumda bütün öğretiler de Bir’in, zaman-mekân icaplarına uygun düşen tezâhürleridir.

Giuseppe Scattolin, tasavvufî açık ve geniş fikirli’liğin ışığında, İbn-i Arabî düşüncesinin farklı bir yönünü incelemeye çalışır:

Bir yanda onun bahsi geçen bu düşünceleri, öte yanda ise onun gayr-i müslim gruplara ilişkin Fütûhât’ın 560. bâbında yer alan tavsiyesi. Yani onun, İslâmî geleneğe uyumlu olarak zımmîlere uygulanacak muamele hakkında, Konya Selçuklu Sultanı I. Keykâvus’a verdiği sert ve katı hukukî nasihatler. Scattolin, bana göre söz konusu tavsiyeler büyük bir önemi haizdir, çünkü İslâm’da şerîat ve tasavvuf arasındaki ilişkiye dâir önemli bir mevzû hakkında bazı görüşlere ilişkin bir kapı aralamaktadır, demektedir.

Dr. Mustafa Akman’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: mustafa-akman-22-sayi-ibni-arabinin-zimmiler-hakkindaki-fetvasi