Category: Felsefe

EPİSTEMİK İNŞA PROBLEMİ

Günümüze kadar çağlar boyu epistemologlar/bilenler, bilginin kaynağı, doğası ve kapsamı hakkında kafa yordular. Nasıl biliriz?” sorusuna cevaplar aradılar. Bu sebeple günümüzde hala insanlığın en büyük problemlerinden birisi epistemolojik sorun yani neyi ne kadar, nasıl...

Evren ve Biz: Evren ve İnsanın Yaratılışı Hakkında

Evren hakkındaki bilimsel gelişmeler, temel olarak daha önce ortaya çıkmış olan bilgilerin birikimine; bu bilgilerin kabul edilmesine, reddedilmesine veya değiştirilmesine dayanır. Bundan dolayı bilim tarihinde, geçmiş dönemlerdeki bilgi birikiminden etkilenmemiş bir gelişme ya da...

Dinlerde Hesap Verilebilirlik Olgusu

Dini terminolojide hesap verebilirlik, kişinin dünyada yaşarken veya öldükten sonra ahirette yapıp ettiklerinden dolayı aşkın bir varlığa hesap verme inancıdır. Bu yazıda, hangi din hesap verebilirlik için ne söylüyor, buna bir cevap bulacağız. Hinduizm...

Tasavvuf Bir Paralel Dindir

Cenâb-ı Hakkın indirdiği kitabımızda eksik gedik yoktur evrensel çapta siyasi, idari, hukuki, sosyal ve kültürel  yaşam tarzımız için gerekli olan her şey vardır. Aynı zamanda evrene barış ve adalet getireceğini savunan İslam dururken; Nefis...

MANEVİ DANIŞMANLIK, DİNE VE PSİKOLOJİYE KARŞI MI?

Maneviyat kavramı günümüzde sıkça duyduğumuz bir kavram olmaya başlamıştır. İlk defa 17. Yüzyılda bu kavram mistisizm ve ibadetle ilgili Fransa’da dincilik (quiestism) akımı taraftarlarını eleştirmek için “alaycı ifade” olarak Madam Guyon’un “La Nouvelle Spritualite” isimli eserinde...

Enerji Deyince Ne Anlamamız Gerekiyor?

Mutasavvıflar, insan ruhunu kınından çıkmış kılıç gibi değerlendirdiklerinden, Allah’ın hayy sıfatını Abdulkadir Geylani’de ismi azam olduğunu varsaydıklarından “yetiş ya gavs” diyorlar. Tasavvufi düşüncede evren,  Cenabı Hakkın sıfatlarının tecceligâhı olarak gördüğü için ve günümüzde ruha...

Problem Problemdir!

Problemi başa çıkamadığımız, istenmeyen durumlar olarak tanımladığımızda; probleme odaklanmakla, problem çözmeye odaklanmak arasındaki farkı öğrenmemiz gerekir. Sadece probleme odaklanmak ve çözüm yolları aramamak kişiyi çıkmaza sürükler. Kişi sorunlarıyla baş etmeyi öğrenmediğinde ise yaşadığı sorunlar...

Ahlak, Etik, Gelenek ve Takva

Ahlak, etik, gelenek ve takva sarmalının iyice anlaşılması ve yansıttığı kavramsal bağıntıların tam olarak idrak edilmesi, geleceğin zihin, bilim ve siyaset felsefelerini şekillendireceğine inanmaktayım. Bu kavramları tek tek incelediğimizde; Ahlak sözcüğü, “hulk” kelimesinin çoğulu...

Şirk-i Ekber: Tasavvuf!

Kınayanın kınamasından korkmayan, tevhidi öğretme, şirki iptal etme azminde olan, hiç tanımadığı ve hatta görmediği bir yabancının bile cehennemden kurtulması için, hak olan tek ilahlı, tek din İslam’ı öğretmeyi ve öğretmeyi en mühim vazife...

ÖFKE ve AFFEDİCİLİK

Öfke ve affedicilik arasında kolerasyon kurulabilir mi? “Psikoloji tek tek kavramlardan ziyade kavramalar arasındaki ilişkilerle ilgilenir ve kavramlar arasındaki düzenli ilişkileri saptamaya çalışır.”[1] İki kavram arasında bir birini destekleyen ve düzenli bir bağ olup...

Kuantum ile Tasavvuf Arasında Bir İlişki Kurulabilir mi?

Kuantum düşünce tekniği ve tasavvuf, içi aynı dışı farklı paketlerde önümüze sunulan düşünce akımlarıdır. Kuantum düşünce teknikleri; gelecekte olmasını istediğimiz durumlar, kendimizde görmek istediğimiz özellikler hakkında hayaller, sesler ve duygularla oluşturulan bir düşünce biçimidir...

Felsefe ve Mantığa Eleştirel Bakış

Yazımda yapmak istediğim “Felsefe yapmak ne anlama gelir?” sorusunu tartışmaya açmaktır.  Hiçbir felsefeci yetiştiği toplumdan, kültür coğrafyasından, aldığı eğitimden bağımsız düşünülemez. Bu anlamda çevresel, kültürel hatta inanç farklılıklarını da dikkate aldığımda kendi açımdan felsefe...

FELSEFE-TARİH SÜZGECİ

Nedense tarih deyince hepimiz korkar, evvelki masalları mı dinleyeceğiz deriz? Hakkın elçilerine de böyle denmiş yıllarca. İnsanlar haklı, geçmişte de haklıydı günümüzde de Batıl hep Haktan beslenmiş bir vampir gibi kanını emerek yaşamış. Dünya...

Bilim Felsefesi

Günümüzde yeni bir disiplin dalı olarak ortaya çıkan, bilim felsefesinde kuramlar/teoriler, “bilim felsefesi” adlı disiplinin içeriğini oluştururlar. Kuramlarla dolu bilim felsefesine, farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak istiyorum. Kuramcılar, kuramlarını nasıl kurarlar? Birçok kuram, deneylenemez...

Kuantum Fiziği/Felsefesi Ve Hologram Felsefesi

Quantum Fiziği/Felsefesi bize ne diyor, ne demiyor? Üç yüz yıldan fazla Pozitif Bilimin ortaya çıkmasına sebep olan Aristo mantığı ile Demokritos’un parçalanamayan atom teorisi sayesinde,  Pozitif bilimciler, Kaosla başlatılan, Determinist Evren teorisiyle canlı, cansız...

Varlık Felsefesi Açısından Varlık Sorunu -2

Büyük İskender’in doğu seferi sonrasında Yunan kültürüyle ilk tanışan Hristiyan Süryanilerdir. Yunanca eserleri (özellikle) Süryaniceye çevirmeleri ve yorumlamaları sayesinde Aristo mantığıyla tanışmışlar ve mantık öğretimine dini eğitimin bir parçası olarak yer vermişlerdir. Bu sayede...

Varlık Felsefesi Açısından Varlık Sorunu-1

Felsefe, bilimden faklı olarak varlığın ne olduğu sorusu üzerinde durur. Varlıkla ilgili eleştirel ve şüpheci bir tavır takınır. Felsefe, varlığı akıl yoluyla açıklamaya çalışır. Felsefenin varlığa bakış açısı bütüncüldür. Varlık sorununu soran ve varlığı...

Arzu Delili: Arzulardan Allah’a Ulaşmak (2)

Arzuların karşılanması her şeyi bilen, her şeyi gören, kudreti yüksek, ezeli gibi sıfatları olan bir Allah’ı gerektirmektedir. Buradaki argümanla arzularımızdan hareketle ahiret yaşamının varlığının ve Allah’ın yolladığı dinlerin olmasının rasyonel bir beklenti olduğunun gösterilmesi,...

Arzu Delili: Arzulardan Allah’a Ulaşmak (1)

“Arzu delili” isimli argümanı daha önce savunan felsefeci ve teologlar, insanların içinde doğrudan Allah’a karşı bir arzu olduğu görüşünü temel almışlardır. Bu makalede önce bu yaklaşımı tanıtıp, bu görüşün şahsi tecrübe içerdiğine ve natüralist-ateist...