Monthly Archive: Ağustos 2018

Hurafe Cumhuriyeti

Hurafe; Dine sonradan girmiş olan, akla aykırı uydurma ve garip şeyler, boş inanç demektir. Allah indinde din İslam’dır… (Al-i İmran/19) Her tarafımızı kuşatan dalgalar gibi dünyamız, hurafelerle/insan uydurması boş inançlarla çalkalanmaktadır. Hakla batılın iç...

Dinin Kültürleşme Süreci

Teknolojik gelişmeler İnsana, dolayısıyla topluma bir hayat felsefesi/düşünce görüş ve yaşam tarzı sunar. Teknolojik gelişmeler beraberinde tabakalaşmayı meydana getirir. Ayrışan halk kendi yüksek tabakasını meydana getirirken dolayısıyla toplumda tabakalaşma meydana gelir. Böylelikle yüksek tabaka kendi...

Atom Altı Düşünce

Kuantum düşünce tekniği ve tasavvufi düşünce gerçeği ne kadar yansıtır tartışmalı bir konudur. Bu düşünce teknikleri kişilerin hayatı anlama çabasıdır ki, herkes hakikati arayış çabası içerisindedir. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Sorusu hakikati bulmaya yönelmiş...

Çelişki (Paradoks) İçeren Tutum Ve Davranışlarımız

Türkçe’ye, Fransızca paradoxe sözcüğünden türeyerek giren paradoks sözcüğünün, etimolojik anlamda kökeni Yunanca paradoksos yani “karşıt-çelişen (düşünce)”dir. Paradokson, paradoks (karşıt düşünce) içeren iddia anlamındadır. (Yunanca para: Yan(ında), boyunca; üzerinden, dışa karşı. Yunanca doksa: Düşünce; niyet....

Güven Testinden mi Geçiyoruz?

Yıllarca uğraşılmış ve çözülemez zannedilen problemlerin, aslında en basit olan cevaplarla çözülmüş olduğunu hayat okumalarım bana öğretti. Cevaplar idrak edilince soruların çok basit olduğu görülüyor. Allah (c.c.) bize ayetleriyle ins ve cinin sınava tabi...

Bilmediğinin Peşine Gitme!

Bilgi sahibi olmadığın bir konuda konuşma. Sende olan dinleme, görme (basiret) ve gönül özellikleri ondan sorumlu tutulmanı gerektirir. (İsra/36) Bilmediğimiz, uzmanlık alanımızın dışında ki konuları konuşmak bize ne kazandırır? Allah, neden bizi uyarma gereği...

Metafiziğe – Felsefeye Eleştirel Bakış

Metafizik, bilgi kuramı sayesinde bilgiyi çözümleyerek bilginin temeli olan ilk ilkeye, varlık kuramı sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar erişir. İlahiyat bilimi sayesinde nesnelerin varlığını çözümleyerek tabi olduğu ilk nedenlere kadar...

Varlık Problemi

İşte O Kitap  budur; içinde şüpheye yer yoktur. Mûttakiler için rehberdir. (Bakara/2) Varlığın olup olmadığı problemi kadim bir tartışmadır. Hiçbir şey yoktur. Bir şey varsa bile bilinemez, bilinse bile başkalarına bildirilemez diyen Georgias’ın ünlü üçlemesi...

ÖNYARGI-PEŞİN HÜKÜM

Kimlik bilgilerimize göre Türkiye Cumhuriyeti olarak %90 Müslüman bir topluluğuz diyoruz. Müslüman’ın kelime anlamı; Allah’a teslim olmadır. İslam-Müslüman-Selam-aynı kökten gelir. Modern bir çağda yaşadığımızı söylüyoruz. Ya da şartlandırılmış belleklerle böyle olduğunu düşünüyoruz. Yaradan’ın bize bildirdiği...

Kendi Tanrı’nı Atamak

Geçmişte Tevrat ve İncil’den uzaklaştırılan inananlar, günümüzde de Kur’an’dan bilinçli bir şekilde uzaklaştırılıyorlar. İnsanlar, boşta kalınca maalesef kendi tanrılarını/ilahlarını atıyorlar. Birinci sebep fıtratın Yaratıcıyı araması. İkinci sebepte kâinatta bulunan bir yasa gereği, kâinat’ın boşluk...

İslam’ın Evrenselliği

İnsanoğlu neyi seyrederse işitirse tasavvuru ona göre şekillenir. Bu konu bilimsel bir gerçektir. İnsanoğlunu diğer yaratılmışlardan ayıran konular arasında en başta “İlliyet bağı kurabilme yeteneği” gelir ki Rabbimiz tarafından ruhla şereflenen beşere verilmiştir. Bu...

ELEŞTİREL BAKIŞ NASIL OLMALI

Eleştiri sözcüğü eleştirmek eyleminden türemiştir. Bir insanı, bir konuyu, bir yapıtı doğru ve yanlış yönlerini bulup göstermek gereğiyle inceleme işidir. Bu sebeple ilk önce sorgulanması gereken konuların başındadır. Eleştiri ahlakına sahip miyiz? Neden eleştiriye...

DETERMİNİST EVREN

Kulağa hoş gelen, toplumun belleğine yerleşmiş, klişeleşmiş sözler vardır. Çoğu zaman bu sözlerin nelere sebebiyet vereceği nasıl bir algı meydana getirdiği konusu üzerinde pek kafa yormayız. Bir sözün toplum tarafından kabul görmesi sözün eleştirilemez...

İnanç Geni

Bilimin insanlarının da araştırıp açıkladığı İnanç duygusu nasıl ortaya çıktı? Binlerce yıl insanoğlunu nasıl etkiledi, yönlendirdi? Amerikalı ünlü moleküler biyolog Dean Hamer, bu sorunun yanıtını insana fiziksel özelliklerini veren DNA kodlarında aradı. 6 yıl...

FELSEFE-TARİH SÜZGECİ

Nedense tarih deyince hepimiz korkar, evvelki masalları mı dinleyeceğiz deriz? Hakkın elçilerine de böyle denmiş yıllarca. İnsanlar haklı, geçmişte de haklıydı günümüzde de Batıl hep Haktan beslenmiş bir vampir gibi kanını emerek yaşamış. Dünya...

Bilim Felsefesi

Günümüzde yeni bir disiplin dalı olarak ortaya çıkan, bilim felsefesinde kuramlar/teoriler, “bilim felsefesi” adlı disiplinin içeriğini oluştururlar. Kuramlarla dolu bilim felsefesine, farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak istiyorum. Kuramcılar, kuramlarını nasıl kurarlar? Birçok kuram, deneylenemez...

KUR’AN KISSALARININ EĞİTİMDEKİ ÖNEMİ

Kur’an Allah tarafından insanlık için indirilen yol ve hidayet rehberidir. Kur’an insanlığı terbiye eden ilkeleriyle insanlığı saadete sevk eden hakiki mürşit ve yol göstericidir. Kur’an kıssalarının eğitimde kullanılmasının önemi günden güne artarak, daha belirgin...

Kuantum Fiziği/Felsefesi Ve Hologram Felsefesi

Quantum Fiziği/Felsefesi bize ne diyor, ne demiyor? Üç yüz yıldan fazla Pozitif Bilimin ortaya çıkmasına sebep olan Aristo mantığı ile Demokritos’un parçalanamayan atom teorisi sayesinde,  Pozitif bilimciler, Kaosla başlatılan, Determinist Evren teorisiyle canlı, cansız...

Varlık Felsefesi Açısından Varlık Sorunu -2

Büyük İskender’in doğu seferi sonrasında Yunan kültürüyle ilk tanışan Hristiyan Süryanilerdir. Yunanca eserleri (özellikle) Süryaniceye çevirmeleri ve yorumlamaları sayesinde Aristo mantığıyla tanışmışlar ve mantık öğretimine dini eğitimin bir parçası olarak yer vermişlerdir. Bu sayede...

Varlık Felsefesi Açısından Varlık Sorunu-1

Felsefe, bilimden faklı olarak varlığın ne olduğu sorusu üzerinde durur. Varlıkla ilgili eleştirel ve şüpheci bir tavır takınır. Felsefe, varlığı akıl yoluyla açıklamaya çalışır. Felsefenin varlığa bakış açısı bütüncüldür. Varlık sorununu soran ve varlığı...