Ceride-i İlmiyye

İSLAM’DA TEVEKKÜL 

Tevekkül, Allah’a teslim olmak, dayanmak, güvenmek, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir. Geniş anlamdaki tarifi ise: Bir kimsenin rızık ve iş konusunda, elden gelen bütün imkânları kullandıktan sonra, neticeyi Allah’tan beklemesi ve takdir edilecek her...

Kur’an’da Tefekkür

Kur’ânî hemen her kavram gibi “Tefekkür”ün de içi boşaltılmış; bu kavram da tahrif edilmiştir. “Kur’ân aklı kullanmayı emreder” şeklindeki bulanık her cümleden sonra tefekküre atıfta bulunulur. Hemen söyleyelim, Kur’ân aklı kullanmayı emretmez, atıfta bulunulan...

Yılbaşı Kutlu Olsun mu?

Yılbaşı her geldiğinde, İslam aleminde de en az Batı’daki kadar gündem konusu olur. Bu yüzden her seferinde yılbaşıyla ilgili gerçekleri anlatmak ve bu konuda öncelikle çevremizdekileri sonra ulaşabildiğimiz herkesi ma’rufa uygun davranmaya davet etmek...

Taliban’ı Tanıyalım

“Taliban” ismi, Afganistan ve Pakistan’da devlete bağlı olmayan, masrafları tamamen tacirler ve hayırseverler tarafından karşılanan medreselerde eğitim gören kimseler için kullanılan Tâlib kelimesinin Peştuca/ Farsçadaki çoğulu olan “Tâlibân (طالبان)”, yani “öğrenciler veya bilgi talep...

Kredi Sistemi ve Ortaklık Sistemi

Ödenemeyen borçlar insanları, alacaklıların kulu ve kölesi yapar. Allah’tan başkasına kul olmayı en büyük suç sayan İslam’ın, kredi sistemini kabul etmesi düşünülemez. Biriktirilen paraya tasarruf denir. Kredi sistemi, tasarrufları faizli borç olarak toplayıp üçüncü...

Doğru Yolun Üzerine Oturan Şeytan

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla başlarım. Güzel bir özdeyişimiz var: Dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut. Bu yazıyla birlikte azılı düşmanımız olan şeytanı biraz kavramaya çalışacağız. Değil mi...

GÖKLERE YOLCULUK İSRÂ VE MİRÂC

Allah Teâlâ, bazı âyetlerini göstermek için, bir gece Muhammed aleyhisselamı, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan yedinci kat gökteki el- Mescid’ul-aksâ’ya çıkardı (İsra 17/1). İlk vahyi aldığında gördüğü Cibrîl’i, ikinci kez orada gördü (Necm 53/15). Onun, göklere...

Bir Ayeti Hayata Geçirmek

(Maide 5/54) “…Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler…” Maide 54. ayetin içinde geçen bu ifadeler bugünkü sabahımın tefekkür konusu oldu ve beni çok düşündürdü. Ayetteki hitap, Allah’a inanıp güvenenlere. Allah’a inandım diyen ama...

KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRMAK

Yüce Rabbimizin kendi dinine isim olarak verdiği İslam kelimesinin bir anlamı da barıştır. “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir ” ayeti  ile ifade edilen affetme ve hoşgörü kavramı, İslam dininin...

Din ve Psikoloji

Din, insan psikolojisini hedefe koyarken dünya-ahiret dengesini kurdurmayı amaçlar. Psikoloji, insan psikolojisini hedefe koyarken sadece dünyayı/seküler yaşantıyı amaçlar. Hiçbir psikoloji akımı Allah’ın duyan, bilen, gören olduğunu ne nasihat eder ne de öne çıkarır. Tıpkı...

İnsan Denilen Varlık Nedir?

İnsanın ruh & nefs & beden ile olan ilişkisi nasıldır? Çağlar boyu insan denilen varlığı farklı şekillerde tanımlamaya çalışanlar olmuştur. Bunları kısaca madde madde sıralayalım: 1- İnsanın ruh ve beden / madde ikileminden var...

‘Anneler Günü’ Kimin Günü?!

Geçmişimize bakarak fikren çöküşte olduğumuz defalarca dile getirilmiş olsa da, bunun çok ötesinde, fikrin her biçim, yorum ve ifadesi bakımından, bir asırdan bu yana hakikaten “fikir fakiri” haline geldiğimizi söylemek ayrı bir şeydir… Sözgelimi,...

RAMAZANDA TEFEKKÜR III

Ramazan, “sizin için ne ifade ediyor?” diye sorsak; farklı farklı cevaplar almamız kuvvetle muhtemeldir. Ramazan, benim için talim, terbiye ve şükür ayıdır. Biyolojik bedenimizi dinlenmeye alırken, Ruhsal bedenimizi güçlendirdiğimiz bir aydır. Neden böyle düşündüğümü...

BAYRAM  SABAHI 

Mutluluk güneşi doğmaya başlar.  Dostlar bir arada bayram sabahı.  Hasret bacaları tütmeye başlar,  Gurbet ellerinde bayram sabahı.    El öpülür herkes güler eğlenir.  Mazideki tatlı anlar söylenir.  Elem keder hep yeniden dinlenir,  Efrat bir...

Mümin ve Müslim

Kelimelerin Sözlük ve Terim Anlamları İman ve İslam kelimeleri, lügat yönünden birbirinden farklı anlamlar taşırlar. İman; inanmak, güvenmek ve kalben tasdik etmek anlamına gelir. İslam ise; teslim olmak, boyun eğmek, itaat, bağlanmak ve selamette...

RAMAZANDA TEFEKKÜR II

Allah Teâlâ insana sayısız ihsanlarda bulunmuştur. Bu ihsanların en önemlisi, insanları diledikleri şekilde amel etmede serbest bırakmış olmasıdır diyebiliriz. Bu ihsandan istifade ederek Kur’an’da geçen “amel” kavramını tefekkür etmeye çalıştığım bu yazıyı sizlerle paylaşmak...

RAMAZANDA TEFEKKÜR

Ayetleri tefekkür ettiğimizde göreceğiz ki Rabbimiz, toplumun en hassas üyeleri olan yetim çocukların yetiştirilmesi hakkında bizlere uyarılarda bulunmaktadır. Ayetler arası konu bütünlüğü sağlandığında, özelde yetimler  için geçerli olan uygulamaların genelde tüm çocuklar için geçerli...

İyilik Problemi

Varoluşsal bir problem olarak kötülük problemi ‘Merhametli olan Allah, nasıl kötülüklerle dolu bir evren yaratabilir?’ sorusunu sormakta ve yüzyıllardır bu soruya cevaplar aranmaktadır. Ancak insanlar aslında, Evrenlerin Yaratıcısının diğer varlıklara vermediği iradeyi insanlara verdiğini...

Allah’ın Elçisine Kafa Tutan Din Adamı

Kur’ân-ı Kerîm’i ve tarihi olayları gözden geçirdiğimiz zaman Allah’ın elçilerinin önünde duran ve onlara karşı aşırı düşmanlık yapan insanların başında din adamlarının olduğunu görmekteyiz. Bu makalemizde Allah’ın elçisi Muhammed aleyhisselama karşı düşmanlıkta zirve yapmış...